ગઢડા મધ્ય પ્રકરણ ૬૦, દિવસ - ૧,
Anirdesh Swami,
20 July 2020

ગઢડા મધ્ય પ્રકરણ ૬૦, દિવસ - ૨,
Anirdesh Swami,
21 July 2020

ગઢડા મધ્ય પ્રકરણ ૬૦, દિવસ - ૩,
Anirdesh Swami,
22 July 2020

‘સત્સંગીજીવનમ્’ અંતર્ગત શ્રીહરિગીતા, દિવસ - ૧,
Prabhucharan Swami,
23 Jul 2020

સત્સંગીજીવનમ્’ અંતર્ગત શ્રીહરિગીતા, દિવસ - ૨,
Prabhucharan Swami,
24 Jul 2020

સત્સંગીજીવનમ્’ અંતર્ગત શ્રીહરિગીતા, દિવસ - ૩,
Prabhucharan Swami,
25 Jul 2020

મહાભારતનો સંદેશ,
Shrihari Swami,
26 Jul 2020

પ્રમુખસ્વામી મહારાજ અને આધુનિક મેનેજમેન્ટ, દિવસ - ૧,
Gnanvatsal Swami,
27 Jul 2020

પ્રમુખસ્વામી મહારાજ અને આધુનિક મેનેજમેન્ટ, દિવસ - ૨,
Gnanvatsal Swami,
28 Jul 2020

પ્રમુખસ્વામી મહારાજ અને આધુનિક મેનેજમેન્ટ, દિવસ - ૩,
Gnanvatsal Swami,
29 July 2020

‘એવા સંતને નામું હું શીશ...’ ભક્તચિંતામણિ અંતર્ગત સંતમહિમા, દિવસ - ૧,
Adarshjivan Swami,
30 July 2020

‘એવા સંતને નામું હું શીશ...’ ભક્તચિંતામણિ અંતર્ગત સંતમહિમા, દિવસ - ૨,
Adarshjivan Swami,
31 July 2020

‘એવા સંતને નામું હું શીશ...’ ભક્તચિંતામણિ અંતર્ગત સંતમહિમા, દિવસ - ૩,
Adarshjivan Swami,
1 Aug 2020

રક્ષાબંધન પર્વ મર્મ,
Aksharvatsal Swami,
2 Aug 2020

સત્સંગદીક્ષા ગ્રંથ નિરૂપણ (પ્રથમ સત્ર), દિવસ - ૧,
Anandswarup Swami,
3 Aug 2020

સત્સંગદીક્ષા ગ્રંથ નિરૂપણ (પ્રથમ સત્ર), દિવસ - ૨,
Anandswarup Swami,
4 Aug 2020

સત્સંગદીક્ષા ગ્રંથ નિરૂપણ (પ્રથમ સત્ર), દિવસ - ૩,
Anandswarup Swami,
5 Aug 2020

સત્સંગદીક્ષા ગ્રંથ નિરૂપણ (દ્વિતીય સત્ર), દિવસ - ૧,
Narayanmuni Swami,
6 Aug 2020

© 1999-2020 Bochasanwasi Shri Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS Swaminarayan Sanstha), Swaminarayan Aksharpith | Privacy Policy | Terms & Conditions | Feedback |   RSS