ગઢડા મધ્ય પ્રકરણ ૬૦, દિવસ - ૧,
Anirdesh Swami,
20 July 2020

ગઢડા મધ્ય પ્રકરણ ૬૦, દિવસ - ૨,
Anirdesh Swami,
21 July 2020

ગઢડા મધ્ય પ્રકરણ ૬૦, દિવસ - ૩,
Anirdesh Swami,
22 July 2020

‘સત્સંગીજીવનમ્’ અંતર્ગત શ્રીહરિગીતા, દિવસ - ૧,
Prabhucharan Swami,
23 Jul 2020

સત્સંગીજીવનમ્’ અંતર્ગત શ્રીહરિગીતા, દિવસ - ૨,
Prabhucharan Swami,
24 Jul 2020

સત્સંગીજીવનમ્’ અંતર્ગત શ્રીહરિગીતા, દિવસ - ૩,
Prabhucharan Swami,
25 Jul 2020

મહાભારતનો સંદેશ,
Shrihari Swami,
26 Jul 2020

પ્રમુખસ્વામી મહારાજ અને આધુનિક મેનેજમેન્ટ, દિવસ - ૧,
Gnanvatsal Swami,
27 Jul 2020

પ્રમુખસ્વામી મહારાજ અને આધુનિક મેનેજમેન્ટ, દિવસ - ૨,
Gnanvatsal Swami,
28 Jul 2020

પ્રમુખસ્વામી મહારાજ અને આધુનિક મેનેજમેન્ટ, દિવસ - ૩,
Gnanvatsal Swami,
29 July 2020

‘એવા સંતને નામું હું શીશ...’ ભક્તચિંતામણિ અંતર્ગત સંતમહિમા, દિવસ - ૧,
Adarshjivan Swami,
30 July 2020

‘એવા સંતને નામું હું શીશ...’ ભક્તચિંતામણિ અંતર્ગત સંતમહિમા, દિવસ - ૨,
Adarshjivan Swami,
31 July 2020

‘એવા સંતને નામું હું શીશ...’ ભક્તચિંતામણિ અંતર્ગત સંતમહિમા, દિવસ - ૩,
Adarshjivan Swami,
1 Aug 2020

રક્ષાબંધન પર્વ મર્મ,
Aksharvatsal Swami,
2 Aug 2020

સત્સંગદીક્ષા ગ્રંથ નિરૂપણ (પ્રથમ સત્ર), દિવસ - ૧,
Anandswarup Swami,
3 Aug 2020

સત્સંગદીક્ષા ગ્રંથ નિરૂપણ (પ્રથમ સત્ર), દિવસ - ૨,
Anandswarup Swami,
4 Aug 2020

સત્સંગદીક્ષા ગ્રંથ નિરૂપણ (પ્રથમ સત્ર), દિવસ - ૩,
Anandswarup Swami,
5 Aug 2020

સત્સંગદીક્ષા ગ્રંથ નિરૂપણ (દ્વિતીય સત્ર), દિવસ - ૧,
Narayanmuni Swami,
6 Aug 2020

સત્સંગદીક્ષા ગ્રંથ નિરૂપણ (દ્વિતીય સત્ર), દિવસ - ૨,
Narayanmuni Swami,
7 Aug 2020

સત્સંગદીક્ષા ગ્રંથ નિરૂપણ (દ્વિતીય સત્ર), દિવસ - 3,
Narayanmuni Swami,
8 Aug 2020

એકાદશીનો પૌરાણિક અને આધ્યાત્મિક મર્મ,
Pujya Viveksagar Swami,
9 Aug 2020

સત્સંગદીક્ષા ગ્રંથ નિરૂપણ (તૃતીય સત્ર), દિવસ - ૧,
Bhadresh Swami,
10 Aug 2020

સત્સંગદીક્ષા ગ્રંથ નિરૂપણ (તૃતીય સત્ર), દિવસ - ૨,
Bhadresh Swami,
11 Aug 2020

શ્રી કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી ઉત્સવ સભા,
Aksharvatsal Swami,
12 Aug 2020

સત્સંગદીક્ષા ગ્રંથ નિરૂપણ (ચતુર્થ સત્ર), દિવસ - ૧,
Atmatrupt Swami,
13 Aug 2020

સત્સંગદીક્ષા ગ્રંથ નિરૂપણ (ચતુર્થ સત્ર), દિવસ - ૨,
Atmatrupt Swami,
14 Aug 2020

સત્સંગદીક્ષા ગ્રંથ નિરૂપણ (ચતુર્થ સત્ર), દિવસ - 3,
Atmatrupt Swami,
15 Aug 2020

પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સ્મૃતિ સભા,
16 Aug 2020

‘ગુરુજી! નહીં ભૂલીએ તમને...’, દિવસ - ૧,
Brahmavihari Swami,
17 Aug 2020

‘ગુરુજી! નહીં ભૂલીએ તમને...’, દિવસ - ૨,
Brahmavihari Swami,
18 Aug 2020

‘ગુરુજી! નહીં ભૂલીએ તમને...’, દિવસ - 3,
Brahmavihari Swami,
19 Aug 2020

© 1999-2021 Bochasanwasi Shri Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS Swaminarayan Sanstha), Swaminarayan Aksharpith | Privacy Policy | Terms & Conditions | Feedback |   RSS