Jagannãthpuri

Experiences 1 and 2

Shri Nilkanth Varni engrossed in doing Prãnãyãm at the Sea Shore.

TIME: Post-sunset
SOUNDSCAPE:

Waves crashing on the sea shore. 

Seagulls chirping.

CUE FOR NEXT KRIYA: Blowing of the Conch.
INSTRUMENT:

Sarod.

Tãnpurã accompaniment during Omkãr and Bhramari prãnãyãm

LYRICS:

‘Jatãmanditam’ Stotram (Jagannãthpuri 1)

‘Shri Nilkanth Mangal Nãmãvalihi’ (Jagannãthpuri 2)
‘Shãnti pãthah’
DURATION:

2 X 30 minutes.

Download: Jagannathpuri 1
            Jagannathpuri 2

 

॥ श्रीनीलकण्ठस्तोत्रम् ॥

 

जटामण्डितं मस्तकं पिङ्गकेशं नमद्विष्णुशेषं भजत्श्रीगणेशम्।

दधच्चर्भटी-हव्य-गव्यादिजातं वहन्तं भजे नीलकण्ठं महान्तम्॥ 1॥

જેમનું મસ્તક પીળા-ભૂરા કેશે યુક્ત જટાથી શોભે છે, જેમને વિષ્ણુ તથા શેષ નમસ્કાર કરે છે, શ્રી ગણેશજી જેમને ચાહે છે એવા, મહાન વર્ણીરાજ શ્રીનીલકંઠનું હું ભજન કરું છું કે જેઓ લોજપુરમાં રહીને મસ્તક પર ચીભડાં, ઇંધણાં, ગોબર-છાણ વહન કરતા થકા આશ્રમ-સેવાઓમાં નિમગ્ન છે.

मृगस्याजिनं स्कन्धलग्नं वहन्तं करे दक्षिणे जापमालां धरन्तम्।

पदत्राणहीनं पदाब्जस्य युग्मं भजे नासिकाग्रं चलन्नीलकण्ठम्॥ 2॥

જેમણે ખભા પર મૃગચર્મ અને જમણા હાથમાં જપમાળા ધારી છે, એવા નાસિકાગ્ર વૃત્તિ રાખી સઘન વનમાં વિચરણ કરતા શ્રીનીલકંઠવર્ણીનું હું ધ્યાન કરું છું.

अखण्डं स्थिरं देहदण्डं दधानं तपःपुञ्जवेशं भजत्पार्वतीशम्।

न मज्जा न मांसं न रक्तं शरीरे सदा ध्यानमग्नं भजे नीलकण्ठम्॥ 3॥

સ્થિર દેહ રાખી અનેક તપના રાશિ સમો અખંડ વેશ ધારણ કરનાર, શિવપાર્વતીએ પૂજેલા, તપને લીધે જેમના શરીરમાં માંસ નથી રહ્યું, મજ્જા કે રક્ત નથી રહ્યાં, એવા સદા ધ્યાનમગ્ન શ્રીનીલકંઠવર્ણીનું હું ભજન કરું છું.

न पन्था न सङ्गो न भोज्यं न पेयं फलं पत्रपुष्पं च वायुम् अदन्तम्।

वनं भीषणं व्याघ्रसिंहादियुक्तं भजे निर्भयं नीलकण्ठं भजन्तम्॥ 4॥

માર્ગ સૂઝે નહિ એવા વાઘ-સિંહ વગેરે ભયાનક હિંસક પશુઓથી ભરેલા ભીષણ જંગલમાં સંગરહિત નિર્ભયપણે વિચરતા, જેમને કોઈ ભોજન પેયનો પ્રબંધ નથી, ફળ-ફૂલ ને પાંદડાનું ભક્ષણ કરતા, ક્યારેક વાયુ પર પણ રહેતા એવા શ્રીનીલકંઠવર્ણીનું હું ધ્યાન કરું છું.

कृपालुत्ववृत्तिं नितान्तं वहन्तम् पिबेकादिकं तान्त्रिकं तारयन्तम्।

जगन्नाथपुर्याम् अधर्मादितत्त्वं दृशा नाशयन्तं भजे नीलकण्ठम्॥ 5॥

જેમનો સ્વભાવ અત્યંત કૃપાળુ છે. પિબેક વગેરે તાંત્રિકોને સ્વપ્રતાપથી શરણે લઈ તેનો ઉદ્ધાર કરનાર, જગન્નાથપુરીમાં અધર્મ આચરનાર તત્ત્વોને દૃષ્ટિમાત્રે નાશ કરતા એવા શ્રીનીલકંઠવર્ણીનું
હું ધ્યાન કરું છું.

सुधास्यन्दिवाचं कृपादृष्टिपातं सुहास्यं जनानां परं मुक्तिपात्रम्।

तटे वारिधेर्मासषट्कं वसन्तं भजे नीलकण्ठं जगन्नाथमूर्तिम्॥ 6॥

જેમની વાણીમાં અમૃત વરસે છે, જેમની દૃષ્ટિમાં કૃપા ભરેલી છે, જેમનું હાસ્ય સર્વ કોઈ માટે મુક્તિ આપનારું છે એવા, છ માસ સુધી સમુદ્રતટે જગન્નાથજીની મૂર્તિમાં નિમગ્ન રહેનાર શ્રીનીલકંઠવર્ણીનું હું ધ્યાન કરું છું.

श्री नीलकंठमङ्गलनामावलीः

ॐ सुमङ्गलाय नमो नमः

अथ सर्वमङ्गलस्तोत्रोद्धृत श्री नीलकंठमङ्गलनामावलीः

    १     ॐ परब्रह्मणे नमः

    २     ॐ भक्तिधर्मात्मजाय नमः

    ३     ॐ नीलकंठाय नमः

    ४     नैष्ठिकाग्रण्ये नमः

    ५     वनवासरुचये नमः

    ६     तपःप्रियाय नमः

    ७     निर्मोहाय नमः

    ८     स्वजनाज्ञातनिर्गमाय नमः

    ९     वर्णीवेशाय नमः

  १० अंसलम्बितसत्शास्त्रसारोद्वाराल्पपुस्तकाय  नमः

  ११     तीर्णसरव्ये नमः

  १२     हिमाद्रिसानुचरणाय नमः

  १३     बाल्यमनोहराय नमः

  १४     घोरारण्यचराय नमः

  १५     निर्भयाय नमः

  १६     निःसङ्गाय नमः

  १७     जटिने नमः

  १८     व्रतिने नमः

  १९     कौपीनवसनाय नमः

  २०     वल्कवाससे नमः

  २१     वस्त्रोदकपिबाय नमः

  २२     तरुमूलनिकेतनाय नमः

  २३     भीतभैरवाय नमः

  २४     अक्षोभ्याय नमः

  २५     निःशंकसंस्थाय नमः

  २६     अयाचिताहृताहाराय नमः

  २७     जपमालालसत्कराय नमः

  २८     हनुमत्दत्तस्वादुफलाशनाय नमः

  २९     पुलहाश्रमवासाय नमः

  ३०     एकपादस्थाय नमः

  ३१     महातपसे नमः

  ३२     कृशाय नमः

  ३३     भक्तिधर्मनिषेविताय नमः

  ३४     पूर्णकामाय नमः

  ३५     निर्विकल्पाय नमः

  ३६     जितत्र्यवस्थाय नमः

  ३७     योगेश्वराय नमः

  ३८     गोपालयोगिसंप्राप्तसाङ्गयोगाय नमः

  ३९     प्रियाय नमः

  ४०     मुनिध्येयाय नमः

  ४१     नानातीर्थकृतावासाय नमः

  ४२     तीर्थीकृते नमः

  ४३     प्रश्नोत्तरपटवे नमः

  ४४     सत्यप्रियाय नमः

  ४५     निर्मानाय नमः

  ४६     निर्ममाय नमः

  ४७     दम्भहीनाय नमः

  ४८     निष्परिग्रहाय नमः

  ४९     शान्ताय नमः

  ५०     कान्ताय नमः

  ५१     स्त्र्यङ्गगन्धासहाय नमः

  ५२     ऊर्ध्वरेतसे नमः

  ५३     तेजस्विने नमः

  ५४     यमिने नमः

  ५५     मौनिने नमः

  ५६     आनन्दिने नमः

  ५७     शिशिराम्बुस्थितये नमः

  ५८     ग्रीष्मसाधितपञ्चाग्नये नमः

  ५९     प्रावृडभ्रावकाशकृते नमः

  ६०     परमहंसाय नमः

  ६१     महर्षिगणपूजिताय नमः

  ६२     सिद्धदर्पघ्नाय नमः

  ६३     सिद्धवल्लभपूजिताय नमः

  ६४     तैलङ्गविप्रदोषघ्नाय नमः

  ६५     मान्त्रिकार्चिताय नमः

  ६६     मृदवे नमः

  ६७     शुचये नमः

  ६८     विनयवते नमः

  ६९     ऋषिवृत्तये नमः

  ७०     पिबैकमानघ्ने नमः

  ७१     क्षमिणे नमः

  ७२     दयाकराय नमः

  ७३     वर्णीराजाय नमः

  ७४     जगन्नाथपुरावासाय नमः

  ७५     अहिंसवृत्तये नमः

  ७६     अतिधैर्यवते नमः

  ७७     असुरगुर्वोघोच्छेदहेतवे नमः

  ७८     एकाकिने नमः

  ७९     अपृष्टाध्वने नमः

  ८०     मिताहाराय नमः

  ८१     जलाहाराय नमः

  ८२     वायव्याहाराय नमः

  ८३     उपशमस्थितये नमः

  ८४     सदासमाधये नमः

  ८५     आत्मदृशे नमः

  ८६     शालग्रामतृषाहराय नमः

  ८७     शिवाप्तसक्तवे नमः

  ८८     भूरितीर्थकृते नमः

  ८९     तीर्थस्थाधर्मनाशनाय नमः

  ९०     सौराष्ट्रजनपावनाय नमः

  ९१     लोजलोकमहानंदाय नमः

  ९२     साधुप्रियाय नमः

  ९३     उद्धवेक्षोत्सुकाय नमः       

  ९४     पत्रीलेखपटवे नमः

  ९५     मुक्तानंदानुगाय नमः

  ९६     ध्यातृमनोदर्शिने नमः

  ९७     सदाश्चर्यक्रियाय नमः

  ९८     योगशिक्षकाय नमः

  ९९     धनुर्मुक्तेषुगमनाय नमः

 १००    रामानंदस्वामीवीक्षानन्दाय नमः

 १०१    गुरुप्रेष्ठाय नमः

 १०२    बोधन्याप्तमहादीक्षाय नमः

 १०३    नारायणमुनये नमः

 १०४    सहजानंदाय नमः

 १०५    सर्वमङ्गलसद्रूपनानागुणविचेष्टिताय नमः

  इति श्री नीलकंठमङ्गलनामावलीः

   ॐ श्रीगुणातीतानंदस्वामी महाराजेभ्यो नमो नमः

   ॐ श्रीभगतजी महाराजेभ्यो नमो नमः

   ॐ श्रीशास्त्रीजी महाराजेभ्यो नमो नमः

   ॐ श्रीयोगीजी महाराजेभ्यो नमो नमः

   ॐ श्रीप्रमुखस्वामी महाराजेभ्यो नमो नमः


© 1999-2024 Bochasanwasi Shri Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS Swaminarayan Sanstha), Swaminarayan Aksharpith | Privacy Policy | Terms & Conditions | Feedback |   RSS