• Site Map
 • Contact Us
 • Home

Yogyagna niyams to observe for Pramukh Swami Maharaj Shatabdi Mahotsav

Guru Darshan Yagna


 • Guruhari Darshan 8-10 May 2013

 • Guruhari Darshan on Sarangpur Patotsav Day, 16 May 2013

 • Guruhari Darshan 21 May 2013

 • Guruhari Darshan 22-24 May 2013

 • Guruhari Darshan 13 June 2013, Pramukh Varni Din

 • Guruhari Darshan 14 to 16 June 2013

 • Guruhari Darshan 17 to 19 June 2013

 • Guruhari Darshan 23 to 25 June 2013

 • Guruhari Darshan 29 June 2013

 • Guruhari Darshan 30 June - 1 July 2013

 • Guruhari Darshan 2-3 July 2013

 • Guruhari Darshan 4-5 July 2013

 • Guruhari Darshan, 6-7 July 2013

 • Guruhari Darshan, 8 to 10 July 2013

 • Rath Yatra - Guruhari Darshan 10 July 2013

 • Guruhari Darshan, 11 to 13 July 2013

 • Guruhari Darshan, 14 to 16 July 2013

 • Guruhari Darshan, 17 to 19 July 2013

 • Guruhari Darshan 20 to 22 July 2013

 • Guru Purnima - Guruhari Darshan, 22 July 2013

 • Guruhari Darshan 23 to 25 July 2013

 • Guruhari Darshan 26 to 28 July 2013,

 • Guruhari Darshan 15 & 16 Oct. 2013

 • Morning Darshan - Diwali Celebration with Pramukh Swami Maharaj

 • Chopda Pujan - Diwali Celebration with Pramukh Swami Maharaj

 • New Year Celebration with Pramukh Swami Maharaj

 • Guruhari Darshan 13 Nov. 2013

 • 93rd Birthday Celebration of HH Pramukh Swami Maharaj

 • Diksha Din, Guruhari Darshan 10 Jan 2014

 • Jholi Utsav - Guruhari Darshan January 14, 2014

 • Swamishri's Morning Darshan before Pushpadolotsav

 • Pushpadolotsav Celebration 2014 with Pramukh Swami Maharaj

 • Shri Swaminarayan Jayanti - Guruhari Darshan, 8 Apr 2014

 • Guruhari Darshan 5 May 2014

 • Guruhari Darshan 06 to 10 May 2014

 • Guruhari Darshan 16 to 20 May 2014

 • Guruhari Darshan 21 to 25 May 2014

 • Guruhari Darshan 26 to 31 May 2014

 • Pramukh Varni Din, Guruhari Darshan 2 Jun 2014

 • Guruhari Darshan 1 to 6 Jun 2014

 • Guruhari Darshan 7 to 10 Jun 2014

 • Guruhari Darshan 11 to 15 Jun 2014

 • Guruhari Darshan 16 to 18 Jun 2014

 • Guruhari Darshan 19 to 22 Jun 2014

 • Guruhari Darshan 23 to 28 Jun 2014

 • Rathyatra - Guruhari Darshan 29 Jun 2014

 • Guruhari Darshan 30 Jun to 3 Jul 2014

 • Guruhari Darshan 4 to 7 Jul 2014

 • Guruhari Darshan 8 to 11 Jul 2014

 • Guru Purnima, Morning Darshan - Guruhari Darshan 12 Jul 2014

 • Guru Purnima, Evening Darshan - Guruhari Darshan 12 Jul 2014

 • Guruhari Darshan 13 to 15 Jul 2014

 • Guruhari Darshan 16 to 18 Jul 2014

 • Guruhari Darshan 19 to 22 Jul 2014

 • Guruhari Darshan 23 to 26 Jul 2014

 • Guruhari Darshan, 27 to 31 Jul 2014

 • Guruhari Darshan 1 Aug 2014, Sarangpur

 • Guruhari Darshan 1 Aug 2014, Gandhinagar

 • Guruhari Darshan 2nd August 2014

 • Guruhari Darshan 3 August 2014

 • Guruhari Darshan - Morning, 4th August 2014

 • Akshardham Visit - Guruhari Darshan, 04 August 2014

 • Guruhari Darshan, 05 August 2014

Guru Shravan Yagna

© 1999-2017 Bochasanwasi Shri Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS Swaminarayan Sanstha), Swaminarayan Aksharpith | Privacy Policy | Terms & Conditions | Feedback RSS